Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname TRIER UP
Messstellennummer 26500100
Gewässer MOSEL
Kilometer an der Wasserstraße 195.30 km
Betreiber WSA MOSEL-SAAR-LAHN, STANDORT TRIER
Koordinate (Gauss-Krüger 2, Bessel 1841, DHDN) Rechtswert: 2,545,235.00; Hochwert: 5,510,809.00
PNP (DHHN12 m. ü. NN) gültig ab 01.07.1964 121.00
Messstellenuuid 3bec53ca-444e-4014-a7b0-07b3591e954b
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 251 19.07.2024 17:45 Uhr
Kennzeichnende Wasserstände
HSW 695 cm gültig ab 13.01.2003
MHW 795 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MNW 224 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW 314 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
M_I 520 cm gültig ab 01.01.2004
M_II 580 cm gültig ab 01.01.2004
M_III 695 cm gültig ab 14.08.2007
ZS_I 200 cm gültig ab 01.01.2004

Wasserstand [cm]