Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname ASTHEIM
Messstellennummer 24300406
Gewässer MAIN
Kilometer an der Wasserstraße 311.22 km
Betreiber WSA MAIN, SCHWEINFURT
Koordinate (Gauss-Krüger 3, Bessel 1841, DHDN) Rechtswert: 3,587,630.51; Hochwert: 5,525,370.33
PNP (DE_DHHN2016_NH_BY m. ü. NHN) gültig ab 01.11.2019 189.46
Messstellenuuid 3de69bf8-dcbb-4afb-a15b-a8683a6a689c
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 132 16.07.2024 01:30 Uhr
Lufttemperatur [°C] 20,5 16.07.2024 01:00 Uhr
Wassertemperatur [°C] 22,2 16.07.2024 01:00 Uhr
Kennzeichnende Wasserstände
HW 663 cm 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010)
MHW 510 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MNW 71 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW 134 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
NNW 47 cm 28.06.1976
NW 68 cm 2004 (01.11.2000 - 31.10.2010)

Wasserstand [cm]

Lufttemperatur [°C]

Wassertemperatur [°C]